REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY B7

znajdującej się na pierwszym piętrze budynku B7 w kompleksie CityPoint, przy ulicy Matuszewskiej 14 w Warszawie.

Definicje:

Strzelnica – obiekt zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku B7 w kompleksie CityPoint przy ulicy Matuszewskiej 14 w Warszawie, przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich, treningów bezstrzałowych, szkoleń i wykładów.

Prowadzący Strzelanie - osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

 • Prowadzący Strzelanie:

  1. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących
  2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu
  3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  4. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy
  5. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń
  6. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 • Na strzelnicy zabrania się:

  1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
  2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 • Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

  1. regulamin strzelnicy,
  2. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
  3. plan strzelnicy z oznaczeniem:

   3.1. stanowisk strzeleckich,

   3.2. punktu sanitarnego,

   3.3. dróg ewakuacji,

   3.4. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

   3.5. wykaz sygnałów alarmowych,

   3.6. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

 • Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada:

  1. właściciel lub zarządca strzelnicy,
  2. prowadzący strzelanie lub trening strzelecki
  3. albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

Poza terenem strzelnicy na obszarze całego kompleksu CityPoint, broń nosi się lub przenosi wyłącznie w kaburach w sposób niewidoczny lub w pudełkach albo w futerałach.

Kategorycznie zabrania się wyjmowania broni z kabur, pudełek lub futerałów na obszarze całego kompleksu City Point.

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę Prowadzącego Strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się Prowadzącemu Strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli Prowadzącemu Strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez Prowadzącego Strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody Prowadzącego Strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie "STOP", wydanej przez Prowadzącego Strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Recepcja – miejsce rejestracji, płatności i obsługi osób korzystających ze strzelnicy i przebywających na jej terenie.

Hala strzelań (oś strzelecka) - odpowiednio przygotowane i zabezpieczone pomieszczenie z wyznaczonymi stanowiskami strzeleckimi, wewnątrz którego możliwe jest strzelanie z broni palnej.

Sala treningowa – sala przeznaczona do treningu bezstrzałowego, na której obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia amunicji oraz załadowanej broni.

Sala wykładowa – sala przeznaczona do prowadzenia wykładów, szkoleń teoretycznych oraz szkoleń praktycznych w zakresie składania i rozkładania broni, na której obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia amunicji oraz załadowanej broni.

Sala wykładowo-treningowa - sala na której w zależności od potrzeb możliwe jest prowadzenie wykładów lub treningów bezstrzałowych, na której obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia amunicji oraz załadowanej broni.